Ochrona pracownikow w miejscach zagrozonych wybuchem

Obecnie istnieją zarówno europejskie, jak i polskie unormowania prawne w zakresie ochrony pracowników w miejscach zagrożonych wybuchem. Jednym z takich dokumentów europejskich jest Dyrektywa 99/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami wybuchowymi.

Dyrektywa 99/92/WE

Niniejszy dokument stawia wymagania przede wszystkim pracodawcy. Po pierwsze wymaga by pracodawca gwarantował bezpieczeństwo swoim pracownikom w czasie wykonywania normalnej pracy na terenie zakładu. Ponadto dąży do zapobiegania stężeń wybuchowych w miejscu pracy. Jednocześnie zapobiega powstawaniu źródeł zapłonu, które w jakikolwiek sposób mogą zainicjować wybuch. Dodatkowo dyrektywa ta wymaga, by redukować bardzo szkodliwe efekty wybuchu. Również w Rzeczypospolitej Polskiej istnieją akty normatywne, które określają przepisy w wyżej omówionej dziedzinie. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozporządzenie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 1007 z 2003 r., poz. 1004) oraz o rozporządzenie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931), które to wprowadzają powyżej omówioną dyrektywę.

explosion safety

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe

Explosion safety to bezpieczeństwo przeciwwybuchowe, które ma na celu ochronę nie tylko zakładu i materiałów, ale i ochronę pracowników. Dlatego też szczególnie dba się o to, by pracodawcy wyznaczali strefy zagrożone wybuchem. Ponadto dąży się do sprawdzania już istniejących systemów przeciwwybuchowych, które odgrywają niezmiernie ważną rolę w zakresie bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Jednocześnie należy opracować takie dokumenty jak ocena zagrożenia wybuchem oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Stworzenie tych dokumentów wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), w oparciu o mające zastosowania przepisy prawne i specyfikacje techniczne oraz rozporządzenia rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 931).